CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN 

1. SỰ ĐỒNG Ý VÀ CHẤP THUẬN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO (“FoodMap”) vận hành nền tảng Foodmap.asia bao gồm website và ứng dụng di động FoodMap. FoodMap thực hiện trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Quý Khách hàng đối với website và ứng dụng FoodMap (“Nền tảng”). 

“Dịch vụ” là các dịch vụ và nền tảng mà FoodMap cung cấp.  

“Quý Khách hàng” có nghĩa là người đăng ký tài khoản hoặc cung cấp thông tin với FoodMap để sử dụng Dịch vụ. 

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn như ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh trên môi trường điện tử gắn với hoặc dùng để xác định một người cụ thể.  Dữ liệu cá nhân của người dùng cung cấp cho FoodMap để sử dụng Dịch vụ.   

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Quý Khách hàng đăng ký tài khoản với FoodMap hoặc truy cập Nền tảng, Quý Khách hàng đồng ý và chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và (hoặc) chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này bằng cách đánh dấu vào ô đồng ý “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều kiện giao dịch chung và Chính sách sách bảo mật thông tin – FoodMap”.  Theo đó, Quý Khách hàng đồng ý cho phép FoodMap thu thập, sử dụng, tiết lộ và (hoặc) xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của Chính sách bảo mật thông tin này. Đồng thời Quý Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân. 

Nếu Quý Khách hàng không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các Dịch vụ của Foodmap hay truy cập (các) Nền tảng của Foodmap. 

Quý Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FoodMap về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có phương án hỗ trợ giải quyết phù hợp. 

FoodMap bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách bảo mật thông tin này vào bất kỳ thời điểm nào. FoodMap khuyến khích Quý Khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật thông tin này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo Quý Khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng các Dịch vụ hoặc Nền tảng được xem là đã đồng ý với các thay đổi trong Chính sách bảo mật thông tin này. 

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ

*FoodMap thu thập Dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng khi: 

- Quý Khách hàng trực tiếp cung cấp Dữ liệu cá nhân cho FoodMap được thực hiện chủ yếu trên Nền tảng; 

- Quý Khách hàng tương tác với FoodMap, FoodMap sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Quý Khách hàng tương tác trên Nền tảng của FoodMap; 

- Từ những nguồn hợp pháp khác. 

*Quý Khách hàng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân cho FoodMap. Tùy theo từng thời điểm và theo quy định pháp luật, FoodMap sẽ thu thập và (hoặc) xử lý một, một số hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân khi Quý Khách hàng sử dụng Dịch vụ bao gồm: 

- Họ tên, giới tính, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ; 

- Thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để đăng ký và sử dụng tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ngày, tháng, năm sinh, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi hoặc trả lời bảo mật; Địa chỉ thanh toán và (hoặc) giao nhận hàng hóa; 

- Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video do Quý Khách hàng cung cấp; 

- Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị có tương tác với Nền tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của Quý Khách hàng; 

- Dữ liệu về vị trí, địa điểm; 

- Bất kỳ thông tin nào khác về Quý Khách hàng khi truy cập và (hoặc) sử dụng (các) Dịch vụ và (hoặc) Nền tảng, cũng như các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc phát sinh từ việc Quý Khách hàng sử dụng (các) Dịch vụ và (hoặc) Nền tảng của FoodMap; 

- Dữ liệu tổng hợp về việc Quý Khách hàng sử dụng Dịch vụ. 

 

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

*FoodMap thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân với các mục đích sau: 

- Xử lý đơn hàng và thực hiện Dịch vụ như: Gọi điện hoặc tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng và thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có); 

- Cung cấp các dịch vụ cho Quý Khách hàng như: Chăm sóc khách hàng, tư vấn hoặc hỗ trợ sau khi thực hiện Dịch vụ, các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi sản phẩm của Khách Hàng… 

- Tạo và duy trì tài khoản của Khách Hàng, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của Khách Hàng. 

- Cá Nhân Hóa: FoodMap xử lý dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép FoodMap phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách Hàng trên nền tảng; Cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới; Phục vụ Khách Hàng với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Khách Hàng. 

- An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng. 

- Theo yêu cầu của pháp luật: Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, FoodMap có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

 

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được lưu trữ và xử lý cho đến khi Quý Khách hàng tự hoặc có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của FoodMap. 

 

5. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

*FoodMap sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Quý Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết dưới đây: 

- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho FoodMap liên quan đến thực hiện đơn hàng, dịch vụ và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân; 

- Các đối tác là nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhãn hàng, đơn vị tư vấn,... liên quan đến việc cung cấp, phân phối sản phẩm, thực hiện chương trình liên kết, hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết kiếu nại, bồi thường,... cho Quý Khách Hàng liên quan đến sử dụng sản phẩm, dịch vụ; 

- FoodMap có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Nền tảng và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. FoodMap yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân; 

- Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, Công ty đã sáp nhập, hợp nhất sẽ có quyền truy cập thông tin được FoodMap lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả Dữ liệu cá nhân; 

- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. FoodMap có thể tiết lộ các dữ liệu cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật. 

 

6. AN TOÀN DỮ LIỆU

*FoodMap luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, FoodMap đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm: 

- Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: FoodMap lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. FoodMap tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng; 

- Quý Khách hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nền tảng cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi phạm của mình; 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân gây thiệt hại, FoodMap sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc và phối hợp với cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Quý Khách khách hàng được biết. 

 

7. QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Chính sách bảo mật, an toàn khi Quý Khách hàng thanh toán được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành, các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đối tác thực hiện thanh toán có liên quan.  

 

8. PHƯƠNG THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU

*Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân: Quý Khách hàng có quyền truy cập để xem, tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn như: tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại; mật khẩu. 

*Rút lại sự đồng ý, xóa dữ liệu: Quý Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và (hoặc) tiết lộ và (hoặc) yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình mà FoodMap đang lưu giữ hoặc kiểm soát và yêu cầu FoodMap thực hiện bằng cách: 

- Gửi email đến hợp thư điện tử: info@foodmap.asia quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với Quý Khách hàng để xác nhận thông tin và quản trị viên chỉnh sửa hoặc xóa thông tin theo yêu cầu của Quý Khách hàng; 

- FoodMap sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính sách bảo mật thông tin cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc Quý Khách hàng rút lại sự cho phép đồng nghĩa với việc FoodMap sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến Quý Khách hàng và FoodMap có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa Quý Khách hàng và (hoặc) hợp đồng mà Quý Khách Hàng có với FoodMap. 

*Quý Khách hàng có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân. 

 

9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

(Các) Dịch vụ này không dành cho trẻ em. FoodMap không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ trẻ em nào, bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc (các) Dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em. Bố, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho FoodMap. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em do bố, mẹ hoặc người giám hộ cung cấp cho FoodMap, Bố mẹ hoặc người giám hộ theo đó đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính sách bảo mật thông tin này thay mặt cho người được giám hộ. FoodMap sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và (hoặc) xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà FoodMap phát hiện hoặc cho là đã được gửi bởi trẻ em. 

10. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH

      *Cơ chế được hoạt động khi nào?

- Bất cứ khi nào. Nếu Quý khách hàng nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của mình đã bị sử dụng sai mục đích thu thập hoặc phạm vi sử dụng mà FoodMap đã thông báo, Quý khách có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại nào về cách thức FoodMap sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách qua chức năng trò chuyện trực tuyến của FoodMap hoặc theo các thông tin liên hệ của FoodMap nêu tại Website và App (Ứng dụng di động):
+ Hotline: 028 7770 2614;
+ E-mail: info@foodmap.asia
+ Fanpage: https://www.facebook.com/Foodmap.asia

- Nhân viên bảo mật dữ liệu của FoodMap sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Quý khách hàng và tùy theo tính chất và mức độ của thắc mắc hoặc khiếu nại của Quý khách, FoodMap sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại của Quý khách.

- Đại diện của FoodMap cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại (trừ CN)

      *Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:

 

11. THÔNG TIN LIÊN HỆ

      *Đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu cá nhân: 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 1, Toà nhà số 109-111, Đường 08, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Văn phòng: Căn hộ số 0.02 - Chung cư cao tầng kết hợp TM-DV, tại số 262/3 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: 02877702614 

Email: info@foodmap.asia 

Trong trường hợp Khách Hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách bảo mật thông tin này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý dữ liệu cá nhân của FoodMap, xin vui lòng liên hệ với FoodMap theo thông tin nêu trên. 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 21/8/2023. Lần cập nhật gần nhất: 13/04/2024 

TOP